GDPR och integritetspolicy för Athletic Work och dess koncernbolag

Denna GDPR-policy beskriver hur Athletic Work samlar in, använder och skyddar personuppgifter från anställda i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Athletic Work vill värna om dig och din integritet. Vi jobbar ständigt med att säkerställa att de personuppgifter vi samlar in behandlas ansvarsfullt och säkert. Detta sker bland annat genom interna utbildningar, rutinmässig rensning av data och säkerställa att leverantörer, kunder och samarbetspartners också arbetar ansvarsfullt. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer nedan. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller andra funderingar på mailadress: arbetsmiljo@athleticwork.se.

Vilka uppgifter behöver vi och hur vi samlar in uppgifter

Athletic Work behöver dina uppgifter för att kunna bedriva en rekrytering- och bemanningsverksamhet. Uppgifterna vi behöver syftar till att ge dig anställning, antingen hos oss eller hos kundföretag. Uppgifterna sparar vi inte längre än nödvändigt för det specifika uppdraget, men kan i vissa fall behöva spara uppgifterna längre än så, exempelvis när vi har ett lagkrav eller andra regler att följa. De personuppgifter vi lagrar om dig ger du vanligtvis själv till oss, detta sker i de flesta fall i samband med att en rekryteringsprocess inleds, oavsett om det sker via en webbplats eller konsultchef. Athletic Work är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas från anställda och sökande.

Hur lagras dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att förvara dina uppgifter så säkert som möjligt, oavsett om uppgifterna förvaras inom EU/ESS eller utanför. Vi rensar kontinuerligt uppgifter som vi inte har behov av att spara för att reducera risken för en dataläcka. Vi sparar endast data som behövs för uppdragets natur och över tid uppgifter som krävs för att möta lagkrav och dylikt.

Information vi delar

Dina personuppgifter kommer att delas med det kundföretag där du kommer eller potentiellt kommer att arbeta, samt andra externa parter. Detta omfattar bland annat myndigheter och leverantörer där vi har lagkrav eller andra krav genom exempelvis kollektivavtal att förmedla uppgifter. Vi kan även komma att dela information mellan koncernbolag. Vi delar endast ändamålsenlig information och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med lagkrav. Du kan kontakta oss på arbetsmiljo@athleticwork.se. för mer detaljerad information om vilka externa parter dina personuppgifter delas med. Vi delar inte personuppgifter med annan tredje part utan ditt samtycke.

Laglig grund


Athletic Work har skyldighet att dokumentera en laglig grund för varje behandling av personuppgifter, detta kan baseras på någon av nedan grunder:

Samtycke - du lämnar samtycke till Athletic Work genom vilket vi får rätt att använda dina personuppgifter i olika sammanhang, exempelvis att hålla uppgifter till anhöriga. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, detta gör du genom att maila arbetsmiljo@athleticwork.se.

Avtal med den registrerade - Athletic Work behöver dela personuppgifter med exempelvis kunder, i de fall vi måste göra så har vi personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att reglera detta.

Rättslig förpliktelse - I de fall Athletic Work har ett lagkrav att hålla vissa uppgifter, exempelvis för att fullgöra bokföringsskyldigheten, har vi rätt att behålla nödvändiga uppgifter för att uppnå detta.

Intresseavvägning - Athletic Work kan komma att dela personuppgifter mellan koncernföretag i syfte att administrera exempelvis tidrapporter och lön.

Frågor och funderingar om GDPR och integritet

Du som individ har alltid rätt att begära ett registerutdrag. Detta innebär att du får veta vad för information vi har lagrat om dig samt i vilket syfte detta är gjort. Registerutdraget har du rätt att få i maskinläsbart format. Du har i vissa fall rätt att invända, begränsa och begära radering mot/av Athletic Works behandling av dina personuppgifter. Vänd dig till arbetsmiljo@athleticwork.se för att begära detta. Vi uppmuntrar också anställda att rapportera eventuella brott mot GDPR, allt för att sträva efter en sund hantering av dina personuppgifter.

Du kan även begära att vi rättar felaktig information om dig. Athletic Work har i vissa fall ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Anledningarna till detta kan vara att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det initiala syfte det samlades in för, inklusive lagkrav som kräver att vi behåller uppgifterna under en viss tid, vilket gör att Athletic Works intresse att ha kvar uppgifterna väger tyngre än din önskan om att få dem raderade.

Om du anser att vi på Athletic Work behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du alltid rätt att lämna in ett klagomål. Detta kan du exempelvis göra genom Integritetsskyddsmyndighetens e-tjänst.

Uppdateringar av GDPR-policy

Uppdateringar av denna policy och vår rutin för personuppgiftsbehandling kan komma att ske, du finner alltid senaste och aktuell version på vår hemsida. Vid större och mer betydande uppdateringar kommer vi att meddela dig via mail.

Athletic Work

Kontakta oss

Adress: Arenavägen 41, Plan 9, 121 77 Johanneshov

E-post: kontoret@athleticwork.se

DI Gaselle 2017Auktoriserat bemanningsföretag

© 2024 Athletic Work Sverige AB. All rights reserved.